De Vereniging Van Eigenaars (Vve)

Gepubliceerd apr. 12, 22
6 min read

Vve Beheer - Administratie

29. 12) 12) Overeenkomsten die met [de Vv, E] worden aangegaan worden alleen na rechtsgeldig vergaderbesluit namens [de Vv, E] opgezegd (artikel 5:131 BW); de bestuurscommissie en de administrateur zijn onbevoegd om zonder rechtsgeldig vergaderbesluit overeenkomsten met derden geheel of gedeeltelijk op te zeggen. wat gebeurd er met het aandeel in het reservefonds bij verhuizing?. Hoewel een expliciete bepaling op dit punt ontbreekt, is de door [eisers] gegeven stelling logisch gelet op wat in artikel 27 van het algemeen reglement is bepaald over het aangaan van overeenkomsten met derden. administrateur vve.

Administrateur VveVve Beheer - Vastgoed & Administratie

[eisers] hebben geen belang bij een verklaring voor recht op dit punt, omdat de juistheid van hun stelling uit de splitsingsakte kan worden afgeleid en de bevestiging daarvan in dit vonnis voldoende aan hun belangen tegemoetkomt. 4. 30. 13) 13) Controle van de kas dient door de bestuurscommissie te geschieden (artikel 32 (VvE Diensten).

De objectieve controle moet worden gewaarborgd; De bestuurscommissie mag geen enkele financiële bemoeienis hebben om objectieve controle van de administrateur te waarborgen. Juist is dat de controle van de kas op grond van artikel 32 lid 4 van het algemeen reglement door de bestuurscommissie dient te geschieden. Uit artikel 2:8 BW vloeit voort dat dit objectief dient te gebeuren.

Nieuws Administratie- Advieskantoor

[eisers] hebben geen belang bij een verklaring voor recht voor zover hun stelling juist is, omdat die juistheid al uit de wet en de splitsingsakte volgt en de bevestiging daarvan in dit vonnis voldoende aan hun belangen tegemoetkomt. Voor zover hun stelling gelet op het voorgaande geen steun vindt in de wet of de splitsingsakte is er geen grond voor een verklaring voor recht (VvE Beheer Rotterdam).

31. 14) 14) Vergaderingen dienen zorgvuldig te worden voorbereid; de vergadering moet alvorens besluiten te nemen voldoende objectieve en juiste informatie worden gegeven; bij het geven van opdrachten aan derden dienen bij voorkeur drie recente offertes van gerenommeerde bedrijven bij de agenda te zijn gevoegd. Naar het oordeel van de rechtbank zijn de eerste twee onderdelen van deze stelling zodanig algemeen en onbepaald dat een verklaring voor recht geen meerwaarde heeft en daarom, wegens gebrek aan belang, niet kan worden gegeven.

4. 32 - wat gebeurd er met het aandeel in het reservefonds bij verhuizing?. 15) 15) agendapunten dienen in beginsel alleen onderdeel uit te maken van de agenda als zij bij de uitnodiging voor de vergadering zijn gevoegd (artikel 21 lid 5 algemeen reglement); de bestuurscommissie en de administrateur zijn onbevoegd besluiten uit te lokken zonder dat zij onderdeel zijn van de agendapunten.

Wat Is Een Splitsingsakte?

Verplichte Opstalverzekering Voor Vereniging Van EigenaarsOndersteuning Nodig Bij Beheer Van Uw Vve?

Wanneer een dergelijke uitzondering gerechtvaardigd is, volgt niet uit enige regel en moet naar het oordeel van de rechtbank aan de vergadering worden overgelaten. Er is dan ook geen grond voor een verklaring voor recht op dit punt. 4. 33. 16) 16) Bewaken dat over niet geagendeerde onderwerpen ter vergadering geen besluiten genomen worden als (zo begrijpt de rechtbank) tijdige agendering tot andere besluiten had geleid.

Kan een VvE bestuur zomaar opstappen?

Het VvE bestuur stapt op. Kan dit zomaar? Wettelijk en reglementair kan een VvE niet zonder een bestuur. Wanneer het VvE bestuur wil opstappen, doet de vergadering van eigenaars er verstandig aan om geen ontslag te verlenen totdat er nieuwe bestuurders zijn benoemd.

Wat als een VvE geen bestuur heeft?

Iedere VvE heeft een bestuur nodig. Als er geen bestuur is, heeft de VvE een probleem. Daarom zou het dus logisch zijn als bestuurders niet zelf ontslag zouden mogen nemen, zodat de vergadering altijd de controle houdt en tegelijkertijd met een ontslag een nieuw bestuur benoemt.

Wat zijn de taken van een bestuurder?

Als bestuurder ben je verantwoordelijk voor het 'beleid' van de rechtspersoon. Jij moet zorgen dat de zaken financieel op orde zijn, dat er een goede administratie is en dat de activiteiten naar behoren worden uitgevoerd.

Wat kost een VvE gemiddeld?

Om een idee te geven van de mogelijke hoogte van de bijdrage die u maandelijks aan de VvE moet afdragen: er wordt vaak uitgegaan van een bedrag van 1,25 euro per vierkante meter. Dus hoe groter uw appartement hoe hoger de bijdrage.

Waarom VvE Beheer uitbesteden?

Betaal minder door goed onderhoud Een goede VvE beheerder kost wel geld, maar bespaart de VvE risico's en soms ook geld. Je krijgt goed inzicht op welke manier je onderhoud kunt laten doen tegen lage kosten en waar je op moet letten. Dus hoe kun je kosten besparen zonder op kwaliteit in te boeten.

Wat mag VvE bestuur declareren?

- Voor bestuursleden jonger dan 23 jaar kan een maximale vergoeding van € 2,50 per uur uitgekeerd worden. Let op: wel met een maximum van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar. - Wanneer er geen vergoedingsbedrag per uur is afgesproken, geldt ook hier het maximumbedrag van € 150,- per maand en € 1.500,- per jaar.

Hoeveel bestuurders kan een VvE hebben?

In de wet staat dat de VvE in beginsel één bestuurder heeft, tenzij de statuten (splitsingsakte) anders bepalen (artikel 5:131 lid 1 BW). In de meeste aktes is bepaald dat er meerdere bestuurders kunnen zijn, zolang zij maar oneven in aantal zijn.

Wat zijn de taken van een voorzitter van een VvE?

VvE-voorzitter leidt de vergaderingen En daarmee de taak om de vergaderingen van uw VvE te leiden. Zo'n vergadering wordt ook wel de vergadering van eigenaars genoemd. Wil of kan geen van de eigenaars voorzitter zijn? Dan kunnen de VvE-leden besluiten om voor deze taak iemand van buiten aan te trekken.

Kan een VvE zonder voorzitter?

De VvE-beheerder kan door de vergadering worden benoemd tot bestuurder. De VvE-beheerder wordt daardoor de wettelijk vertegenwoordiger van de VvE. De VvE-beheerder kan niet tevens de voorzitter van de vergadering zijn.

Kan een vereniging geen voorzitter hebben?

Ja, verenigingen moeten volgens de wet een voorzitter, secretaris en penningmeester hebben. Maar je kunt in de statuten wel anders bepalen. Bijvoorbeeld een andere of juist geen functieverdeling. Ook kan je de functies combineren.

4. 34. 17) 17) Tijdig aangedragen agendapunten in de agenda opnemen of gemotiveerd en tijdig aangeven waarom dit achterwege wordt gelaten. 18) Aantal uit te brengen en uitgebrachte stemmen ter vergadering juist vaststellen. 19) Notulen zijn een juiste zakelijke weergave van de gehouden vergadering van eigenaars (artikel 28 lid 1 algemeen reglement).

[eisers] hebben geen belang bij een verklaring voor recht op deze punten, omdat de juistheid van hun stellingen al uit de wet volgt en de bevestiging daarvan in dit vonnis voldoende aan hun belangen tegemoetkomt. 4. 35. 20) 20) De administrateur laat onderhoud tijdig uitvoeren. Uit de artikelen 2:8 en 7:401 BW volgt dat dit juist is.

Vve Beheer

4. 36. 21) 21) De deugdelijke uitvoering van gegeven opdrachten wordt door de bevoegde vertegenwoordiger bewaakt en termijnen tot klagen en in gebreke stellen bij niet deugdelijke uitvoering worden bewaakt en zaken worden waar nodig voldoende tijdig aan de vergadering van eigenaars met de nodige objectieve onderbouwing voorgelegd ter besluitvorming.

Wat Gebeurd Er Met Het Aandeel In Het Reservefonds Bij Verhuizing?Vve Beheer - Advies & Administratie

23) De belangen van de gezamenlijke eigenaars worden behartigd. Er is sprake van gelijke behandeling van de leden van [de Vv, E] ; de bestuurscommissie en de administrateur mogen leden niet ongelijk behandelen. 24) De bestuurscommissie en de administrateur onderbouwen voorstellen voor besluiten objectief; zij onthouden zich van het beïnvloeden van leden - geef bestuurswijzigingen van de vve tijdig door aan de kamer van koophandel.

Dat onderdeel acht de rechtbank mede door de absolute formulering ervan te vergaand. Zo staat het de administrateur en de bestuurscommissie in beginsel vrij om tijdens een vergadering uit te leggen waarom zij menen dat de leden een bepaald voorstel zouden moeten aannemen of verwerpen, althans [eisers] onderbouwen niet waarom dit als zodanig in strijd zou zijn met enige rechtsregel.

Beheer Van Vereniging Van Eigenaren

Voor de stellingen 21 tot en met 24 onderdeel 1 geldt dat [eisers] geen belang hebben bij een verklaring voor recht, omdat de juistheid van deze stellingen al uit de wet volgt en de bevestiging daarvan in dit vonnis voldoende aan hun belangen tegemoetkomt. 4. 37. 25) 25) De bestuurscommissie en administrateur hebben geen voordeel van voorstellen die zij ter besluitvorming aan de vergadering van eigenaars voorleggen dan wel als gevolg van aldaar genomen besluiten.

Zo valt niet in te zien wat er bezwaarlijk is aan een unaniem goedgekeurd besluit dat ook voor de bestuurscommissie, bestaande uit leden van [de Vv, E] , gunstig is. Evenmin valt in te zien waarom aan de vergadering geen voorstel over de beloning van de administrateur mag worden voorgelegd, in tegendeel zelfs (artikel 30 lid 3 algemeen reglement) - vergroenen vve.

4. 38. 26) 26) De administrateur dient op verzoek van leden inlichtingen te verschaffen en op verzoek van leden inzage te geven in de gehele administratie van [de Vv, E] en het op het beheer betrekking hebbende, registers en bescheiden (artikel 32 lid 5 algemeen reglement); de administrateur en de bestuurscommissie zijn onbevoegd om deze inzage te weigeren.

Vve Diensten

Het gaat hier om een onvoorwaardelijk en ongeclausuleerd recht. In beginsel kan een dergelijk verzoek niet worden geweigerd, tenzij het op zodanig onredelijke gronden wordt gedaan dat moet worden geoordeeld dat sprake is van misbruik van recht. Daarvan zal slechts in uitzonderlijke situaties sprake zijn. Met deze nuancering is ook het tweede onderdeel van deze stelling juist.

4 (VvE Beheer uitbesteden). 39. 27) 27) Uitsluitend op het portaal dan wel aan andere leden of aan derden persoonsgegevens te plaatsen of verstrekken waar een voldoende gerechtvaardigd belang aan ten grondslag ligt op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG); de administrateur en de bestuurscommissie zijn onbevoegd om persoonsgegevens te plaatsen of verstrekken zonder voldoende gerechtvaardigd belang.

Een ieder, dus ook de administrateur en de bestuurscommissie, moet bij het verwerken van persoonsgegevens de AVG naleven. Dit volgt rechtstreeks uit de AVG. Bij een verklaring voor recht bestaat derhalve geen belang. 4. 40. Ten aanzien van het gevorderde gebod tot het waarschuwen van [de Vv, E] in geval van overtreding ontbreekt een rechtmatig belang, nu de wet en de splitsingsakte gelet op het voorgaande in de nodige waarborgen voorzien.

Vve Beheer RidderkerkDe rechtbank zal een dergelijk gebod dan ook niet opleggen. Conclusie over vordering 3 4. 41. De door [eisers] voorgestane uitleg van de wet en de splitsingsakte is op de meeste punten juist. Zij hebben echter geen belang bij een verklaring voor recht waarin dat wordt bevestigd, omdat de juistheid van de betreffende stellingen al volgt uit de wet en de splitsingsakte (of de AVG) en de bevestiging daarvan in dit vonnis voldoende aan hun belangen tegemoetkomt.

Navigation

Home

Latest Posts

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Published Jan 20, 23
6 min read

Bezwaar Maken - Uwv - Werkgevers

Published Dec 20, 22
8 min read

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Published Dec 15, 22
7 min read