Bezwaar En Herbeoordeling Wga Naar Iva

Gepubliceerd dec. 06, 22
6 min read

Wia Aanvraag/ Ww/ Bezwaar Maken

Beslissing Uwv Ontvangen: Wat Nu?Wanneer Heb Ik Recht Op Een Iva-uitkering?

Als je ERD bent voor de WGA en het UWV een voorschot op de WIA-uitkering betaalt, dan krijg je als werkgever van het UWV een separate beslissing over de doorbelasting van dit voorschot op de WIA-uitkering aan jou. In de eerste versie van dit blog was mijn advies om daartegen bezwaar in te dienen bij het UWV.

Ook ontbrak op dat moment een wettelijk kader om die voorschotten door te belasten. Dit wettelijk kader is in de Verzamelwet SZW 2022, die op 1 januari 2022 in werking treedt alsnog gerealiseerd met een wijziging van de wet WIA op dit punt. Zie ook mijn blog 'Het doorbelasten van WIA-voorschotten aan de eigenrisicodrager' hierover van 17 december 2021, waarbij ik inga op deze wetswijziging.

Een IVA-uitkering wordt namelijk niet doorbelast aan de ERD. (Zie voor verschil WGA en IVA mijn blog Duurzaam arbeidsongeschikt.) Als er 104 weken zijn verstreken sinds de aanvang van de arbeidsongeschiktheid en het UWV niet vóór EWT een loonsanctie aan jou als werkgever heeft opgelegd, dan is er geen sprake meer van een opzegverbod wegens ziekte - Dubbele heroverweging bij bezwaar tegen WIA-uitkering.

Vaak zien we dat werknemer eerst de WIA-beslissing wil afwachten of dat de werkgever er zelf belang bij heeft om die WIA-beslissing af te wachten (Bezwaar en herbeoordeling WGA naar IVA). Als de werknemer nog geen VSO wil sluiten, dan kan werkgever een ontslagprocedure starten bij het UWV wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Omdat het UWV nog geen beslissing heeft genomen over de WIA, kunt je bij die ontslagprocedure geen WIA beslissing overleggen.

Bezwaar Tegen Afwijzing Uitkering

Er zullen hierover dan wel actuele gegevens (minder dan 3 maanden oud) moeten worden verstrekt, waaronder een verklaring van de bedrijfsarts waaruit blijkt dat herstel van werknemer voor de bedongen arbeid niet binnen 26 weken te verwachten is (gerekend vanaf datum beslissing op de ontslagaanvraag) en de bedongen arbeid binnen die termijn ook niet in aangepaste vorm kan worden hervat.

Verder valt nog te overwegen om het UWV op voorhand aansprakelijk te stellen voor alle schade die het gevolg is of kan zijn van het te laat nemen van de WIA-beslissing. Je moet die aansprakelijkstelling wel weer naar een andere afdeling sturen, zie: . Weliswaar heeft een werkgever na EWT in beginsel geen loondoorbetalingsverplichting meer, maar dat laat onverlet dat je als werkgever in de toekomst wel schade zou kunnen lijden door een te late beslissing op de WIA-aanvraag.

Wia-uitkering - Advocaten In UitkeringszakenUitkering Afgewezen - Uitkeringsproblematiek

Beiden kunnen het UWV dus op voorhand aansprakelijk stellen. Een goed moment om dit te doen is wanneer je het UWV in gebreke hebt gesteld en de termijn van 14 dagen sinds de ingebrekestelling intussen is verstreken, terwijl er nog geen beslissing op de WIA-aanvraag is gedaan. Vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze specialisten arbeidsrecht.

De Wet werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) zorgt voor inkomen voor arbeidsongeschikte personen. Als u door ziekte niet meer in staat bent te werken, kunt u soms aanspraak maken op een WIA-uitkering. U moet meer dan 35% arbeidsongeschikt zijn om aanspraak te maken op de uitkering. WIA WGA en IVA bezwaarschrift Procedure. De WIA is de opvolger van de WAO.

Uwv Verstrekt Uitkeringen Zonder Verplicht Medisch Oordeel Arts

De aanvraag voor een WIA uitkering dient u in bij het UWV. Is uw aanvraag voor een WIA uitkering afgewezen of is uw WIA uitkering stopgezet, dan kunt u tegen dat besluit van het UWV in bezwaar gaan. Daarbij kunt u denken aan een besluit van het UWV, waarin wordt gesteld dat u minder dan 35% arbeidsongeschikt bent, terwijl u meent volledig niet meer te kunnen werken.

Een bij het LBBU aangesloten advocaat helpt u hierbij. Vaak is de inzet van een advocaat voor u kosteloos. U hoeft slechts een kleine, geringe eigen bijdrage te betalen. De advocaat dient namens u een bezwaarschrift of beroepschrift in. Zo kan de beslissing worden aangevochten. Neem direct contact op met de intakebalie van LBBU (WIA Bezwaar - Bel voor Direct gratis Advies).

Na deze termijn wordt de beslissing definitief! De WIA uitkering is te verdelen in twee soorten, namelijk de WGA en de IVA. Waar u recht op heeft, hangt ervan af of u in de toekomst kunt werken - Ik krijg geen WIA-uitkering - UWV. De Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) is een uitkering voor personen die volledig arbeidsongeschikt zijn en waarbij de kans klein is dat u herstelt.

De Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) is een uitkering, die het inkomen aanvult wanneer u gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent en in de toekomst (waarschijnlijk) weer kunt werken. Veel zaken gaan over de mate van arbeidsongeschiktheid. Uw arbeidsongeschiktheid moet uitgedrukt worden in een percentage. U voelt u misschien wel 100% arbeidsongeschikt, maar het UWV toetst de ongeschiktheid aan de hand van de verdiencapaciteit en functionele mogelijkheden.

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Deze omrekening van fysiek en mentaal welzijn naar een percentage is voor veel personen moeilijk te begrijpen. Daarnaast kan het voorkomen dat het UWV en de verzekeringsarts uw ziekte of beperkingen niet goed of zorgvuldig heeft meegewogen in het onderzoek naar de mogelijkheden. Het arbeidsongeschiktheidspercentage komt dan lager uit, waardoor mogelijk geen recht op uitkering ontstaat of een lagere uitkering.

Wilt u bezwaar indienen tegen een beslissing of handeling van het UWV over uw WIA uitkering? Een advocaat van LBBU verdedigt graag uw belangen en komt daadwerkelijk voor u op! Wacht niet tot de bezwaartermijn is verlopen en neem direct contact op met de intakebalie van LBBU - Wanneer heeft u recht op een WW-uitkering?. De juristen van de intakebalie geven u een en zoeken indien nodig een advocaat uit ons netwerk voor uw zaak.

U betaalt dan een eigen bijdrage die afhankelijk is van uw inkomen, maar alle andere kosten worden door de overheid betaald. Uw advocaat regelt de toevoeging voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt (Bezwaar WIA uitkering bij het UWV). Neem bij vragen direct contact met ons op.

De afwijzing van de WIA uitkering is een besluit. Tegen besluiten van het UWV kunt u bezwaar aantekenen - Beroepsprocedure uitkeringen. Dit betekent dat u aangeeft het niet eens te zijn met het besluit en dat het UWV een nieuwe beslissing moet nemen. Bezwaar maken doet u met een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift bevat alle redenen waarom u het niet eens bent met de genomen beslissing.

Het Uwv Heeft Besloten Dat Ik Niet Arbeidsongeschikt BenLet wel op dat u het bezwaarschrift binnen 6 weken na het ontvangst van de beslissing in moet dienen bij het UWV. Na deze termijn wordt het besluit definitief. Is uw WIA uitkering stopgezet of is uw WIA aanvraag afgewezen? Onze advocaten helpen u direct en dienen voor u het bezwaar in.

Navigation

Home

Latest Posts

Wia-uitkering - Advocaten In Uitkeringszaken

Published Jan 20, 23
6 min read

Bezwaar Maken - Uwv - Werkgevers

Published Dec 20, 22
8 min read

Wia Bezwaar - Bel Voor Direct Gratis Advies

Published Dec 15, 22
7 min read